Công nhận ISO/IEC 17025:2017

Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ vừa qua đã ban hành Quyết định số: 323.2020/ QĐ – VPCNCL về việc công nhận phòng thí nghiệm VNTEST

Theo đó thì vào ngày 07 tháng 04 năm 2020, Văn phòng Công nhận chất lượng đã ra quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 với các phép thử kèm theo quyết định này.

Tiêu chuẩn này là bằng chứng cho việc VNTEST đang hoạt động có khả năng và có năng lực cung cấp các kết quả có giá trị sử dụng. Bao gồm năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong hoạt động thử nghiệm của Viện.

Theo như quyết định này phòng thí nghiệm của Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST sẽ có số hiệu là VILAS 1296

Quyết định này có hiệu lực tới ngày 06 tháng 03 năm 2023 và Phòng thí nghiệm của VNTEST sẽ chịu sự giám sát mỗi năm 1 lần