Chỉ định của cơ quan nhà nước

Ngày 12 tháng 12 năm 2019 Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các hoạt động: Kiểm nghiệm chất lướng sản phẩm hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn; Giám định, thẩm định; Đào tạo chuyên môn; Nghiên cứu khoa học …

Giấy chứng nhận là bằng chứng cho thấy về năng lực của VNTEST phù hợp các quy định pháp luật để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ. Từ đó VNTEST có thể hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp các hoạt động Kiểm nghiệm, Kiểm định, Giám định… nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý cũng như các yêu cầu luật định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Ngày 12 tháng 03 năm 2020, Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận đăng ký thử nghiệm đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: hóa học, sinh học, cơ học và vật liệu xây dựng.

Việc đăng ký hoạt động thử nghiệm tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm củng cố chức năng, nhiệm vụ ủa Viện VNTEST. Đây cũng là bằng chứng hợp pháp cho các kết quả thử nghiệm do Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng VNTEST cấp là hợp pháp và được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam. Từ đó doanh nghiệp có thể yên tâm thử nghiệm và sử dụng kết quả thử nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phục vụ các mục đích kiểm tra nhà nước.